Valtiontalouden tarkastusvirastosta (VTV)

Valtiontalouden tarkastusvirasto 1948 - 2000

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) toimi valtiovarainministeriön hallinnonalalla valtion revisiolaitoksena, jonka lakisääteisenä tehtävä oli (967/1947) [--1--]
– tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tulo- ja menoarvion noudattamista ja
– hoitaa valtion yleiskirjanpitoa
– hoitaa asetuksella sille annetut muut sille kuuluvat tehtävät.

Tarkastusvirasto jakaantui osastoihin ja nämä toimistoihin. 1980-luvulla VTV:ssä oli kolme osastoa ja kahdeksan tarkastustoimistoa [--2--]. Kukin tarkastustoimisto tarkasti yhtä tai useampaa hallinnonalaa. VTV:n ylintä päätösvaltaa käytti tarkastusneuvosto. Sen puheenjohtajana oli VTV:n pääjohtaja ja jäseninä osastojen päälliköt.

Avatut ja avattavat tiedot

VTV:n on asetettava uudelleen käytettäväksi mm. seuraavia asiakirjoja, jos niitä ei ole säädetty salassa pidettäviksi [--3--]:
– tarkastuskertomus
– hyväksytty tarkastussuunnitelma (kaikki tarkastuslajit [--4--])
– tilintarkastuksesta laadittu vuosiyhteenveto, tilintarkastuksen vuosiyhteenvedot ja väliraportit
– tuloksellisuustarkastuksen ja laillisuustarkastuksen päätös- ja yhteenvetomateriaali
– tiedot tarkastuksen toteutuneista henkilötyöpäivistä ja menoista (kaikki tarkastuslajit).

Esiteltävät tarkastusasiakirjat löytyvät diaarinumeron perusteella. Vanhemmista asiakirjoista annan diaarinumeron tarkastuksen nimen yhteydessä [--5--].
------

[--1--] Laki oli voimassa 1.1.1948 - 1.1.2001.
[--2--] Vuonna 1984 perustettiin yksi tarkastustoimisto lisää (Toimisto X), joka antoi virka-apua keskusrikospoliisille talousrikostutkimuksissa. Toimisto lakkautettiin vuonna 1989.
[--3--] Ks. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
[--4--] Tarkastuslajeja ovat tilintarkastus, laillisuustarkastus, tuloksellisuustarkastus.
[--5--] Esimerkki: Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen toiminta ja taloudenhoito [VTV 358/51/85]. Tässä diaarinumero on 358/51/85. VTV sen edellä kertoo, että kysymys on VTV:n arkistosta. Viranomaisilla, joiden vastuulla olevaa toimintaa tarkastus koskee, on omat arkistonsa. Niissä kuulemis- ja muut asiakirjat saavat oman tunnisteensa, esimerkiksi MMM 1017/03-85 ja VELL 781/85.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko