Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäiset tarkastukset

Suunnitelmat

Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksen (SITA) suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista kerrotaan mm. seuraavilla sivuilla:
SITA:n tarkastustoiminnan suunnittelu: määräykset, suunnittelun viitekehys ja prosessi, strategia, kehittämissuunnitelmat
SITA:n toiminta ja talous: määrärahat ja niiden käyttö, työajan käyttö pääryhmittäin, vuosittaiset suunnitelmat ja raportit
SITA:n toimeksiantojen suunnittelu: vanha ja uusi menettely.

Tarkastukset

Päätökseen saatetuista tarkastuksista annettiin tarkastuskertomus [--1--].. Ajanjaksolla 1.1.2004-30.9.2007 saatettiin päätökseen 29 tarkastusprojektia, joihin käytettiin yhteensä 1320 henkilötyöpäivää (htp) [--2--]. Loppuun saattamatta (kesken) 30.9.2007 mennessä oli yhteensä 12 projektia. Niihin oli suunniteltu käytettävän yhteensä 250 htp.

SITA:n tarkastukset ja muut tehtävät olivat jatkuvaluonteisia tai yksittäisiä Näiden välinen erittely htp-määrineen esitetään taulukossa 2 [--3--], [--4--]. Tarkastuspäällikkö teki pääosin tehtävät, jotka tulivat SITA:lle ennakoimattomasti.

Omat kommentit

Osallistuin useisiin toimintasuunnitelman mukaisiin tarkastuksiin yli sen, mitä oli suunniteltu. Tämä johtui siitä, että SITA:n henkilöstö ei varsinkaan alkuaikoina (2003-2005) toiminut ammattimaisesti (ks. toinen sivu). Tein paljon suositusten seurantaa ja tehtäviä, jotka tulivat SITA:lle ennakoimattomasti.

------

[--1--] Tarkastuksen aikaisista keskeisistä havainnoista informoitiin Tekesin ylintä johtoa mm. sille vuosineljänneksittäin laadituilla edistymisraporteilla. SITA sisällytti tarkastustuloksia vuosiraportteihin, joissa havaintojen kuvailu pidettiin yleisellä tasolla.
[--2--] SITA:n työajan seuranta käynnistyi vasta vuoden 2004 alussa (ohje). Palkkaukset olivat SITA:n tärkein menoerä. Tilivelvollisuuden kannalta oli tärkeää seurata, mihin SITA:n työaika käytettiin, mitä työajalla saatiin ja miten aikaansaannokset (esim. suositukset) vaikuttivat. Tämän seuraaminen edellytti riittävän kattavaa seurantaa (ks. toinen sivu).
Taulukko1 Taulukko 1: Aikavälillä 1.1.2004-30.9.2007 SITA:n päätökseen saattamat projektit, niihin eri vuosille (2004-2007) ja yhteensä (YHT) suunniteltu työaika henkilötyöpäivinä (htp), toteutuneet htp:t (TOTEUMA) yhteensä (YHT) ja SITA:n tarkastuspäällikön osuus niistä (TP-%) sekä ja tieto projektin saattamisesta päätökseen ('VALMIS'). 'VALMIS'-sarakkeessa 'K' tarkoittaa valmistunutta, 'M', että projekti on esimerkiksi jatkunut osana toista projektia ja 'X', että projekti päätettiin keskeyttää. Lukujen välillä on joitakin eroja, jotka johtuvat pyöristyksestä.
[--3--] Oikealla avautuvassa taulukossa (Taulukko 2) esitetään SITA:n ajankäyttö tarkastuksiin ja muihin suoritetuotannon tehtäviin.
Taulukko2 Taulukko 2: Aikavälillä 1.1.2004-30.9.2007 SITA:n työajan käyttö jatkuvaluonteisiin ja kertaluonteisiin suoritetuotannon tehtäviin, niihin eri vuosille (2004-2007) ja yhteensä (YHT) suunniteltu työaika henkilötyöpäivinä (htp), toteutuneet htp:t (TOTEUMA) yhteensä (YHT), SITA:n tarkastuspäällikön htp-osuus lukuna (TP) ja suhdelukuna (TP-%). Lukujen välillä on joitakin eroja, jotka johtuvat pyöristyksestä.
[--4--] Taulukoiden 1 ja 2 luvut eivät täsmää. Taulukon 2 jatkuvissa tehtävissä on myös suunniteltua ja toteutunutta työaikaa, jota ei sisälly taulukon 1 lukuihin.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Toimintasuunnitelmat

Vuosiraportit

-------

Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö 10.12.2003 (tarkistettu 22.12.2006)

Ohjesäännön; perustelumuistio
(luonnos) 28.11.2003 ja 28.11.2006