>

Avointa dataa Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä

Tekes tilivirastona

Tekesin vaativuus Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen kohteena (tilivirastona) oli vaativimman (A) ja toiseksi vaativimman (B) tarkastuskohdeluokan leikkausalueella [--1--]. Tekes oli nettobudjetoitu. Se käytti useita valtion talousarvion luvun 32.20. (Teknologiapolitiikka) määrärahoja ja valtuuksia. Se käytti myös rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan Unionin (EU) puiteohjelmista [--2--]. Tuloja oli vähän, mutta niiden kertyminen mm. EU:n puiteohjelmista mutkisti niiden käsittelyä.

Tekesin toiminta ja rahavirrat ulottuivat laajemmalle kuin mitä Tekes oli tilivirastona. Tekesin ohjauksessa olivat työvoima- ja elinkeinokeskusten teknologia osastot. EU:sta tulevan EAKR-rahoituksen osalta Tekes oli sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) että sisäministeriön (SM) vastuulla olevan toiminnan piirissä. Tekesin lainojen hallintaa ja mm. takaisinperintää hoiti Valtiokonttori (VK) [--3--].

Tältä sivulta on linkkejä sivuille ja asiakirjoihin, joissa kerrotaan ajalla 1.8.2003-31.12.2007 Tekesin
– sisäisestä tarkastustoiminnasta
– sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen (SITA) kehittämisestä
– johtamisesta ja toimintakulttuurista ja
– SITA:n tuloksellisuudesta.

Omat kommentit

Lähdin siitä, että tärkeintä on ensin parantaa SITA:n edellytykset tulokselliseen toimintaan. Tähän kuului erityisesti sisäisen valvonnan ja SITA:n saattaminen kansainvälisten standardien tasolle (COSO ja ammattistandardit). Sen jälkeen lisättäisiin tarkastus- ja konsultointityön osuutta ja tuloksellisuutta SITA:n tuloskortin mukaisesti. SITA:ssa oli kuitenkin toimintakulttuuriin liittyviä vakavia ongelmia, joiden takia pidin parempana tehdä työtä muualla kuin jatkaa Tekesissä [--4--], [--5--].

Tekes oli virastona monessa suhteessa mallikelpoinen. Se mm. hyödynsi tietotekniikkaa laajasti ja otti sen varaan rakennettuja ratkaisuja paljon ennen muita valtion virastoja ja laitoksia. Näin siellä hyvät mahdollisuudet tietokoneavusteiseen tarkastukseen.

------

[--1--] ABC-luokituksesta on enemmän tietoa toisella sivulla.
[--2--] Tekesille vuodeksi 2003 budjetoidut tulot olivat 0,3 miljoonaa euroa (M€) Tekesin määrärahojen käyttö vuonna 2003 ja vuodelle 2003 myönnetyt valtuudet olivat seuraavat:
– 32.20.26 (Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot) 24,3 miljoonaa euroa M€
– 32.20.27 (Teknologinen tutkimustoiminta) 130,4 M€; vuoden 2003 valtuus 135,7 M€
– 32.20.28 (Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot) 14,0 M€
– 32.20.40 (Avustukset teknologiseen kehitykseen) 141,2 M€; vuoden 2003 valtuus 151,7 M€
– 32.20.83 (Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen) 69,8 M€; vuoden 2003 valtuus 75,9 M€
Tekesin T&K-rahoituksen kehitys budjettiluvuin ajalta 1994-2003 esitetään erillisessä asiakirjassa (s. 4)
[--3--] Kun esimerkiksi lainoja tai avustuksia katsottiin aiheelliseksi olla perimättä takaisin, Tekes teki esityksen, TEM teki päätöksen ja VK pani päätöksen toimeen. VTV:n tilintarkastuksessa esimerkiksi tätä järjestelyä ei oltu tarkastettu.
[--4--] Päätin palata VTV:hen. Vaihtoehtona oli mahdollisuus työskennellä sopimisperusteisesti Euroopan Unionin (EU) palveluksessa. Olin läpäissyt European Personel Selection Office:n (EPSO) järjestämän CAST27 kokeen 2007. Jouduin kuitenkin torjumaan EU:n laajentumisesta vastavasta pääosastosta tulleen työtarjouksen ja eräät muutkin työtarjoukset, sillä kotimaassa minulla oli asioita, joita ei voinut jättää hoitamatta.
[--5--] Lähdettyäni (31.12.2007) Tekes korvasi melko pian SITA:n henkilöstön kokonaan uudella.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Taustaa

Käsitteet ja määritelmät

Avointa dataa
Tekesistä

Sisäiset tarkastukset

Kehittäminen

Johtaminen ja toimintakulttuuri

Tuloksellisuus

-------