Tarkastuksen ja valvonnan kehittäminen Teknologian ja Innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesissä

Lähtökohdat ja tavoitteet

Tekesin hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen oli laaja kokonaisuus. Siihen kuului sisäisen tarkastuksen toiminnon (SITA) uudistamisen lisäksi muu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen [--1--]. SITA ei kaikilta osin vastannut tarkoitustaan pääjohtajan apuna Tekesin johtamisessa [--2--]. Lisäksi oli tarvetta selkeyttää Tekesin valvonta ja riskienhallintavastuita. Vastuiden tavoitetilaa kuvataan viereisessä kuviossa (30.3.2004).

Mitä SITA teki ja saavutti 2003-2007

SITA kehitti Tekesin sisäistä valvontaa mm.
– kehittämällä sisäisen valvonnan kokonaisuutta (kuvio 1) [--3--]
uudistamalla SITA toimintona standardien mukaiseksi
– hyödyntämällä tietotekniikkaa laajasti SITA:n toiminnassa
– kehittämällä SITA:n henkilöstön ammatillista osaamista
– hankkimalla ostopalveluilla puuttuvaa erityisosaamista [--4--]
– kouluttamalla ja konsultoimalla Tekesin henkilöstöä [--5--].

SITA oli valtionhallinnon ensimmäinen sisäinen tarkastus, joka ulkoisen arvioinnin mukaan täytti standardien vaatimukset. SITA saavutti Tekesin tuottavuusohjelman tavoiteet. SITA kehitti useita innovatiivisia ratkaisuja - kuten sisäisen tarkastuksen suunnittelu lähtökohtana johdon arviointi- ja vahvistuslausuma ja Tekesin tavoitteet.Kuvio 1
Omat kommentit

Tekes oli riskirahoittaja. Sen tarkoitus oli edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian ja innovaatioiden keinoin. SITA tuki tehtävää pyrkimällä orientoitumaan Tekesin tehtävän olennaisiin riskeihin ajoissa. Riskit eivät koskeneet ainoastaan valtion varojen turvaamista, vaan myös mm. Tekesin asiakkaiden luottamuksellisia tietoja.

Tekesin sisäisen tarkastuksen päällikkönä (1.7.2003-31.12.2008) hyödyin kokemuksistani maa- ja metsätalousministeriön (MMM) sisäisen tarkastuksen rakentajana ja päällikkönä (1.1.1995-31.5.1998). Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) suhtauduttiin kielteisesti, kun lähdin edellä mainittuihin tehtäviin. Se oli aiheetonta. Tehtävissä näin, mitä kehitettävää on myös VTV:n tilintarkastuksessa. Hyödynsin tietoja VTV:n tilintarkastuksen kehittämisessä [--6--].

------

[--1--] Tekesissä oli sen työjärjestyksen (6.6.2003) kohdassa 1.5 tarkoitettu SITA-yksikkö, joka "vastaa kehittämiskeskuksen sisäisestä tarkastuksesta". Sisäistä tarkastusta tehtiin 31.12.2003 saakka sen mukaan.
[--2--] Sisäisen tarkastuksen perustaksi otettaisiin mm. talousarvioasetuksen ohella sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardit. Viimeksi mainitut olivat jo pitkään edellyttäneet, että pätevä ja riippumaton organisaation ulkopuolinen arvioija toteuttaa sisäisen tarkastuksen toiminnon arvioinnin vähintään kerran viidessä vuodessa. Lisäksi sisäisellä tarkastuksella tulee olla laadun varmistus- ja kehittämisohjelma, jonka tulokset raportoidaan organisaation ylimmälle johdolle ja hallitukselle. Sisäisen tarkastuksen toiminnon voidaan todeta noudattavan sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ainoastaan, jos laadun varmistus- ja kehittämisohjelman tulokset [ml. ulkoinen arviointi] tukevat toteamusta. Ks. ominaisuusstandardit 1312, 1320 ja 1321.
[--3--] SITA:n aloitteesta Tekesiin perustettiin Valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimi (Tarkastusvaliokunta), jonka sihteerinä toimi SITA:n päällikkö
[--4--] Ostopalvelujen hankkinta, ks. toisen sivun alaviite [--8--].
[--5--] Tekesin henkilöstölle pidettiin esityksiä sisäisestä valvonnasta, minkä lisäksi SITA:lla oli sisäistä valvontaa käsittelevä verkkosivu.
[--6--] VTV:n arvostus kärsi siitä, että sen tarkastuksista puuttui ammatillisuutta ja osuvuutta. VTV tarkasti esimerkiksi Tekesin ulkomaan yksiköiden taloudenhoitoa, vaikka sen merkitys Tekesin tilinpäätöksen näkökulmasta oli olematon. Kun palasin VTV:hen, pyrin muuttamaan VTV:n tilintarkastusta ammattimaisemmaksi (ks. erityisesti sivu 1 ja sivu 2).

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Tarkastuksen ja valvonnan kehittäminen

Valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimi
(Tarkastusvaliokunta)

Sisäinen tarkastus toimintona

Tietotekniikan hyödyntäminen

Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito

-------