Johtaminen ja toimintakulttuuri Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesissä

Yleistä Tekesin johtamisesta ja hallintovallan käytöstä

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesiä (Tekes) johti pääjohtaja. Tekesissä oli myös johtokunta ja Teknologian valtuuskunta. Niiden asettamisesta oli säädetty lailla ja tehtävistä asetuksella [--1--]. Tekes käytti julkista valtaa, kun se päätti rahoitettavista hankkeista, valvoi myöntämänsä rahoituksen ehtojen toteutumista hankkeissa ja peri ehtojen vastaisesti käytettyä rahoitusta takaisin.

Organisaatio ja johtaminen

Tekesin organisoitumisen muutos oli jatkuvaluonteista, mutta sen peruselementtinä säilyi matriisi. Organisaatiomuutokset toteutuivat ja toimivat jotakuinkin sellaisina kuin oli suunniteltu. Tietojärjestelmät ja tapa jolla hankerahoituksessa työskenneltiin tukivat rahoitushakemusten tehokasta ja objektiivisuutta varmistavaa käsittelyä ja hankkeiden etenemisen järjestelmällistä seurantaa.

Henkilöstön osaaminen ja kyvykkyys olivat ehkä korkeammalla tasolla kuin missään muussa valtionhallinnon virastossa tuohon aikaan. Tekes maksoi hyvää palkkaa, sillä Tekesin toiminnan tarkoituksen toteutuminen edellytti parhaiden saatavilla olevien asiantuntijoiden käyttöä. Tekesin sisäinen tarkastus pyrittiin nostamaan laadullisesti samalle tasolle, jolla Tekes keskimäärin oli.

Omat kommentit

Tekesin organisaatio toimi, vaikka se oli mutkikas matriisirakenteineen ja alue- ja ulkomaan toimipisteineen ja niiden erityispiirteiden takia. Henkilöstö oli tehtäviinsä sitoutunutta. Pääjohtajana toimineen Veli-Pekka Saarnivaaran kyky mm. omaksua, ymmärtää ja käyttää tietoa oli aivan poikkeuksellinen. Tietämyksensä, toimeliaisuutensa ja muiden ominaisuuksiensa takia hän oli merkittävä vaikuttaja Tekesin toimialalla. Pidin hänestä esimiehenä.

Koin SITA:ssa jo 2003 vallinneen kielteisen asenteen ongelmalliseksi. Organisaatiokyselyissä SITA suhtautui kriittisesti paitsi SITA:n toimintaan myös Tekesin muihin toimintoihin. Kun vuoden 2004 vuoteen 2005 SITA:n omaa toimintaa koskevat arviot (asteikolla 1-5) laskivat 0,5, niin SITA:n Tekesin muita toimintoja koskevat arviot laskivat vieläkin enemmän (0,7) [--2--]. Pyrin muuttamaan SITA:n tarkastajien suhtautumista positiivisemmaksi, mutta en onnistunut.------

[--1--] Tekes käytti hallintovaltaa, joten sen perusteista oli säädetty lailla (429/1993). Lailla, jolla Tekesistä säädettiin, säädettiin johtokunnan ja Teknologian valtuuskunnan olemassaolosta Tekesissä. Viimeksi mainittujen tehtävistä säädettiin kuitenkin asetuksella, esimerkiksi asetus (429/1993).
[--2--] Kun vastaajia oli 3, jo yksi henkilö saattoi pudottaa SITA:n keskiarvoa 0,7 vaikka muut eivät olisi muuttaneet aikaisemmin antamaansa arviota lainkaan. Siksi tällaisissa kyselyissä keskiarvon lisäksi tulisi tarkastella aina keskihajontaa tai varianssia.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

-------

Lisätietoa Tekesistä:

Taustaa

Yhteenveto

Tietoja Tekesistä